O szkole

 Jesienią 1985r. powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Jego celem było gromadzenie środków finansowych na budowę szkoły. W  tym samym czasie  aktywnie zaczął działać Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, który część swoich środków przeznaczył na budowę szkoły. W początkowym okresie budowano przede wszystkim salę gimnastyczną z jej zapleczem, a później budynek szkoły. Prace były wykonywane przez grupy robocze klubu sportowego oraz społecznie przez mieszkańców.

Zły stan polskiej gospodarki w 1989r., narastająca inflacja, trudna sytuacja górnictwa spowodowały zakończenie działalności gospodarczej prowadzonej przez LKS. Prace na budowie zatrzymały się na etapie zasklepionego parteru całego budynku. Sali gimnastycznej brakowało zadaszenia. Dopiero w 1990r. Budową zainteresował się ówczesny burmistrz Edward Maniura. Dalszą historię budowy przedstawiam za Wiadomościami Ziemi Woźnickiej  z września 1996r. W kwietniu 1991r. podpisano porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Częstochowie a Zarządem Miasta i Gminy Woźniki, na mocy którego strony przekazały na inwestycję 500 mln starych złotych. Była to kropla w morzu potrzeb. W 1992 i 1993 roku zostają podpisane kolejne porozumienia, dzięki którym inwestycja zostaje zasilona kwotą 3 mld starych złotych.(…)

W miesiąc później nastąpiło gigantyczne przyspieszenie budowy. Z dnia na dzień mury budynku szkoły rosły w górę. Równocześnie prowadzono roboty zmierzające do zadaszenia sali gimnastycznej. W 1994r. Zarząd podpisał kolejne porozumienie z Kuratorium Oświaty, na mocy którego inwestycja otrzymała blisko 4 mld starych złotych, co pozwoliło doprowadzić do zakończenia prac przy budowie sali gimnastycznej oraz uzyskać stan surowy zamknięty na budynku szkoły.

Na początku 1994 roku Burmistrz wraz z zespołem ekspertów przeprowadził analizę demograficzną dla Miasta i Gminy Woźniki pod kątem potrzeb oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru oddziaływania Szkoły Podstawowej w Psarach.(…).

W dniu 11 maja 1994 roku zostało wysłane pismo do Kuratorium Oświaty w Częstochowie w sprawie utworzenia szkoły średniej o profilu ogólnokształcącym. Po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stwierdzających zasadność utworzenia szkoły średniej Miasto i Gmina Woźniki otrzymały pozytywną opinię w sprawie utworzenia szkoły średniej.

27 stycznia 1995 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. Jednocześnie dalej posuwały się prace na budowie gmachu szkoły.

16 marca 1995 roku w wyniku starań Zarządu Miasta i Gminy przedstawiciele SKBSz w Warszawie podpisali umowę na dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którą otrzymano niebawem w wysokości 400 mln starych złotych na dokończenie sali gimnastycznej. W lipcu ponownie tym razem w formie kredytu preferencyjnego w wysokości 5 mld starych złotych Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zasilił finansowo budowę obiektu.(…)

Otrzymano również środki finansowe z fundacji Polska Wieś 2000 z Warszawy. W 1995 roku rada miejska zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości blisko 5 mld  starych złotych i po podpisaniu porozumienia z Kuratorium Oświaty ukończenie budowy w br. z punku widzenia finansowego stało się sprawą realną.

Równocześnie trwały spotkania i działania zmierzające do formalnego utworzenia pierwszej w historii Miasta i Gminy Woźniki szkoły średniej. Rada miejska 22.04.1996 roku podjęła stosowne uchwały tworząc uchwały do  rozpoczęcia działalności szkoły średniej – liceum ogólnokształcącego.

20 maja br. w wyniku konkursu pierwszym dyrektorem liceum zostaje pan mgr Józef Breguła, który rozpoczyna organizację liceum.

Pomimo przejściowych trudności z finansowaniem inwestycji od kwietnia br. na budynku trwają intensywne prace wykończeniowe. W wyniku decyzji zarządu Miasta i Gminy Woźniki standard wykończenia szkoły został znacznie podwyższony. Wiele instalacji uległo przy projektowaniu tak aby rozwiązania były nowoczesne . W ten oto sposób 3 września 1996 roku uczniowie nowy rok szkolny powitali w nowym i nowoczesnym obiekcie oświatowym. W trakcie budowy na roczny urlop zdrowotny przeszedł dyrektor A. Ślęzok, a jego miejsce zajęła pani magister Irena Broncel zaś wraz z odejściem pani Broncel na emeryturę pełnienie obowiązków dyrektora powierzono panu Ernestowi Pogodzie (okres 01.09.1996 do 31.01.1998).

Data 3.09.1996r. jest datą bardzo ważną dla każdego ucznia, nauczyciela tutejszej szkoły, ale i dla każdego mieszkańca Psary, Babienicy czy Mzyk, bo każdy na swój sposób i możliwości był związany z tą budową. Dziś mamy okazję podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ten obiekt powstał. Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w lutym 1998 roku Wówczas objęłam ten trudny urząd. W nowych, lepszych warunkach staramy się wraz z całym gronem pedagogicznym podejmować trud wychodzenie naprzeciw zmianom, jakie dokonują się w szkolnictwie Staramy się tworzyć klimat sprzyjający współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, stąd działają w szkole Rada Rodziców i Rada Szkoły, organizujemy corocznie kiermasze świąteczne, otwarte uroczystości dla rodziców i mieszkańców. (…).

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego z bieżnią miało miejsce 9 września 2009 roku. Obiekt przeznaczony jest do siatkówki (dwa boiska równoległe), piłki ręcznej, koszykówki oraz posiada bieżnię. Obiekt powstał w ramach programu budowy „Boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Woźniki oraz Rady Rodziców przy SP Psary.

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II miała miejsce 18 maja 2005 roku. Uroczystą mszę świętą celebrował ks. biskup Ordynariusz Gliwicki Jan Wieczorek. Uczniowie wystąpili z ciekawym programem artystycznym. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
W pierwszą rocznicę nadania szkole imienia ksiądz biskup Gerard Kusz wraz z uczniami oraz gronem pedagogicznym zasadzili Dęba - Jana Pawła II. Dąb ma być dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń żywym pomnikiem pamięci o naszym patronie, jego wielkości i nauczaniu. Wychowanie w naszej szkole opiera się na słowach naszego patrona: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”


 

Źródło:

 

„SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARCH W LATACH 1829-1999” (wybrane fragmenty). Autor: Barbara Pogoda.

 

„180–LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSARACH (1829-2009)”. Opracowanie: Barbara Pogoda, Iwona Gorol, Bernadeta Walenta.