Komunikaty

30 października 2020 12:33 | Komunikaty

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp.psary.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia liter
   • podświetlane linki
   • mapa strony
   • skala szarości
   • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 02-10-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej psary_sp@op.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 34 3579 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach zlokalizowana jest w 2 budynkach –  ul. Główna 91 i 89

Do budynku A ul. Główna 91 prowadzą 3 wejścia -  1 wejście od ulicy Głównej i 2 od strony boiska. Do wejść od strony ulicy i bocznego od strony boiska  prowadzą schody. Wejście przy sali gimnastycznej jest dostosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach –wjazd tylko na salę gimnastyczną.

Wnętrze budynku szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (budynek trzykondygnacyjny, bez wind, podjazdów oraz platform).

Do budynku B ul. Główna 89 prowadzi  1 wejście od strony boiska. Wejście jest dostosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Na  poziomie 1 piętra znajduje się sala informatyczna, biblioteka. Budynek nie posiada windy.

1.Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4.  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 169 razy. Wydrukuj|Do góry